Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 322

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_login.class.php on line 106

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 301

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 322

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_login.class.php on line 106

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 301
|
| | | | |

\ ( )
ÇáãÔÑæÚ ÇáÅíÑÇäíø ÇáÕÝæíø ÇáÝÇÑÓíø3
: 11/08/2009 3:01:11 PM | : mbyousof
 

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÇáãÔÑæÚ

ÇáÅíÑÇäíø ÇáÕÝæíø ÇáÝÇÑÓíø ãÞÏøãÇÊå¡ æÃÎØÇÑå ææÓÇÆá ÇáÊÕÏøí áå

ÈÞáã : ÇáÏßÊæÑ ãÍãÏ ÈÓÇã íæÓÝ

 ÇáÝÕá ÇáËÇáË

ÇáãÔÑæÚ ÇáÅíÑÇäíø ÇáÕÝæíø ÇáÝÇÑÓíø2
: 11/08/2009 3:00:13 PM | : mbyousof
 

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

 ÇáãÔÑæÚ ÇáÅíÑÇäíø ÇáÕÝæíø ÇáÝÇÑÓíø ãÞÏøãÇÊå¡ æÃÎØÇÑå¡ ææÓÇÆá ÇáÊÕÏøí

 áå ÈÞáã : ÇáÏßÊæÑ ãÍãÏ ÈÓÇã íæÓÝ ÇáÝÕá

ÇáÝÕá  ÇáËÇäí

...........
ÇáãÔÑæÚ ÇáÅíÑÇäíø ÇáÕÝæíø ÇáÝÇÑÓíø Ì1
: 11/08/2009 2:58:54 PM | : mbyousof

 

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

ÇáÌÒÁ ÇáÇæá

 ÇáãÔÑæÚ ÇáÅíÑÇäíø Ç...........

ÕÑÇÚ ÇáÇÓÊÞáÇá æÇáÈíÆÉ ÇáÏæáíÉ ÇáãÌÇÝíÉ-
: 20/06/2009 1:43:25 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ÕÑÇÚ ÇáÇÓÊÞáÇá æÇáÈíÆÉ ÇáÏæáíÉ ÇáãÌÇÝíÉ

- ÇáÏßÊæÑ ãåäÏ ÇáÚÒÇæí

 ÇáÈíÆÉ ÇáÏæáíÉ æÇáÅÞáíãíÉ ÇáãÌÇÝíÉ ÇáÊæÇÒä ÇáÇÓÊÑÇÊíÌí- ÇáÏæáí –ÇáÅÞáíãí ÇáãÕÇáÍ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌ...........

Íßã ÇáØÚä Ýí ÕÍÇÈÉ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã
: 18/05/2009 02:51:58 AM | : ÃÈæÍÓÇã ÇáÏíä ÇáØÑÝÇæí
Íßã ÇáØÚä Ýí ÕÍÇÈÉ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÞáã ÃÈæÍÓÇã ÇáÏíä ÇáØÑÝÇæí ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä æÇáÚÇÞÈÉ ááãÊÞíä æáÇ ÚÏæÇä ÅáÇ Úáì ÇáÙÇáãíä æÃÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æáí ÇáãÊÞíä æÃÔåÏ Ãä ãÍãÏÇ ÚÈÏå æÑÓæáå Õáì Çááå Úáí...........
Ýí ÍÈ ÇáÍÓíä
: 25/04/2009 1:33:36 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

 ÈÞáã / Úáí ÇáÕÑÇÝ

 ÑÌá ÇáãÇÝíÇ íÞÊá ÃÞÑÈ ÃÕÏÞÇÆå Åáíå¡ ÈÃÈÔÚ ÇáÕæÑ¡ æÃßËÑåÇ ãíáÇ ááÇäÊÞÇã. æÚäÏãÇ íÚæÏ Çáì ÇáÈíÊ¡ íÛÓá íÏíå¡ æíÚíÏ ÊÕÝíÝ ÔÚÑå¡ æÅÐÇ ÑÃì Ããå ÝÇäå íÊÞÏã áíÞÈøá íÏíåÇ ÈÎÔæÚ. ãÌÑã¡ æáß...........

ÕäÇÚÉ ÇáÞÑÇÑ ÇáÒãäí ááÇäÓÍÇÈ ÇáÃãÑíßí ãä ÇáÚÑÇÞ- Ì4
: 25/04/2009 1:32:16 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

ÇáÈÇÍË: Ï. ãåäÏ ÇáÚÒÇæí

Ãä ÇáÚÑÇÞííä Ýí ÛÇáÈíÊåã ÇáÚÙãì íÑæä Ãä ÇáÃæÖÇÚ ÇáÃãäíÉ áä ÊÊÍÓä ÅáÇ ãÊì ÇäÓÍÈÊ ÇáÞæÇÊ ÇáÃãÑíßíÉ ãä ÇáÚÑÇÞ- ÇÓÊØáÇÚ ÃÌÑÊå æßÇáÉ,"opinion research business'" Ýí ÇÐÇÑ2007 ÃÕÈÍÊ ÊÏÇÚíÇÊ...........

ÎØÝ ÇáäÎíÈ ãä ÇÍÖÇä ÇáÃäÈÇÑ
: 23/04/2009 10:56:48 PM | : ãÍãæÏ ÇáÚÇäí

 

ãÍÇÝÙ ßÑÈáÇÁ ÇáÌÏíÏ ÇáÇíÑÇäí ÇáÌäÓíÉ ÈÅÚÇÏÉ ÇÓÊÑÌÇÚ ÇáãäÇØÞ ÇáÊí ÇÞÊØÚåÇ äÙÇã ÇáÑÆíÓ ÇáÓÇÈÞ ÕÏÇã ÍÓíä ãä ÇáãÍÇÝÙÉ æÖãåÇ Åáì ãÍÇÝÙÉ ÇáÇäÈÇÑ ÇáãÌÇæÑÉ. æÞÇá ÂãÇá ÇáÏíä ÇáåÑ ÇáÐí áÇ íÌíÏ ÇáÊÍÏË ...........

ÚæÏÉ ÇáÇÍáÇã ÇáÝÇÑÓíÉ áÑÈØ ÇáÚÑÇÞ ÈÃãÈÑÇØæÑíÉ ßÓÑì !
: 14/04/2009 8:26:30 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ÚæÏÉ ÇáÇÍáÇã ÇáÝÇÑÓíÉ áÑÈØ ÇáÚÑÇÞ ÈÃãÈÑÇØæÑíÉ ßÓÑì

Ï.ÈÇÓãÉ ÚÈÏ ÇáÍÓíä ÇáÌäÇÍí

 ãäÐ ÝÌÑ ÇáÊÇÑíÎ æáã íßä ÂäÐÇß ááÃäÓÇä Ãí ãÔÇÚÑ ááäÒæÚ Çáì ÇáÓíØÑÉ æ ÇÍÊá...........

ÓÝíÑÇ ááÚÑÇÞ Çã ãÍÇãíÇ áÃíÑÇä ¿!
: 14/04/2009 8:22:50 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ÓÝíÑÇ ááÚÑÇÞ Çã ãÍÇãíÇ áÃíÑÇä ¿!

ÍíÏÑ ÇáãæÓæí ãä ÇáãÚÑæÝ Çä ÇáÓÝÑÇÁ åã æÌæå Ãí ÈáÏ æ Çäåã íãËáæä ÔÚæÈåã Ýí ÇáÚáã ÇÍÓä ÊãËíá æ áÇ íÎÑÌæä Úä ÇáÚÇÏÇÊ æ ÇáÊÞÇáíÏ æ ÍÊì íáÒãæä ÇäÝÓåã ÈÃÑÊÏÇÁ ÇáÇÒíÇÁ ÇáÔÚ...........

11 20 43


RSS
rss
 
| | | | |