Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 322

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_login.class.php on line 106

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 301

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 322

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_login.class.php on line 106

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 301
| ãÞÇáÇÊ æÇÑÇÁ
| | | | |

\ ( )
ãÞÇáÇÊ æÇÑÇÁ
ãÞÇáÇÊ æÇÑÇÁ ÊÎÕ ãæÖæÚ ÇáÊÔíÚ
ãÛÇãÑÉ ÌÏíÏÉ ÅíÑÇäíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ - ÇÍãÏ ÇáÏáíãí
: 25/01/2009 2:22:23 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

 

ãÛÇãÑÉ ÌÏíÏÉ ÅíÑÇäíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ

ÇÍãÏ ÇáÏáíãí

ahmeddolaimi@gmail.com 

ÏÑÇÓÉ ãÎØØ ÊÞÓíã ÇáÚÑÇÞ
: 25/12/2008 2:47:40 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

ãÎØØ ÊÞÓíã ÇáÚÑÇÞ ÇáÈÕÑÉ æßÑßæß ãÝÕá ÃÎÑ áÊÞÓíã æÊÞÒíã ÇáÚÑÇÞ ßÏæáÉ

ÇáÈÇÍË: ÇááæÇÁ ãåäÏ ÇáÚÒÇæí - ãÑßÒ ÕÞÑ ááÏÑÇÓÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ æÇáÃãäíÉ æÇáÅÓÊÑÇÊíÌíÉ

&n ...........

ÇáäÙÇã ÇáÓæÑí: ãä ØÇÆÝíÉ (ÇáÃÓÏ) ÇáÃÈ ÇáÈÇØäíÉ Åáì ØÇÆÝíÉ ÇáÅÈä ÇáãÚáäÉ
: 25/12/2008 2:46:21 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

ÇáäÙÇã ÇáÓæÑí: ãä ØÇÆÝíÉ (ÇáÃÓÏ) ÇáÃÈ ÇáÈÇØäíÉ Åáì ØÇÆÝíÉ ÇáÅÈä ÇáãÚáäÉ

ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÚíÏ

 åÐå Ãæá ãÑÉ íÓÊÞÈá ÝíåÇ ÓíÇÓí ÈÓæÑíÇ ÇÓÊÞÈÇáÇ ÑÓãíÇ ÈÕÝ ...........
ÞØÚÇä ÇáÕÏÑ.. æãåÒáÉ ÇáÇÊÝÇÞíÉ/ ÚÈÏ ÇáÚÙíã ÇáÞíÓí
: 21/12/2008 2:53:45 PM | : ÚÈÏ ÇáÞåÇÑ ÇáÞíÓí

ÞØÚÇä ÇáÕÏÑ .. æãåÒáÉ ÇáÇÊÝÇÞíÉ

ÎáÇá ãÊÇÈÚÊí áæÞÇÆÚ ÌáÓÉ ãÌáÓ ÇáäæÇÈ ÇáãÎÕÕÉ áÞÑÇÁÉ ÇáÇÊÝÇÞíÉ ÇáÇãäíÉ ãÚ ÇáæáÇíÇÊ

ÇáãÊÍÏÉ ÇáÇãÑíßíÉ Çæ ÇÊÝÇÞíÉ ÇáÇäÓÍÇÈ æÊäÙíã Úãá ÇáÞæÇÊ ÇáÇãÑíßíÉ Ýí ...........

ãÔÇíÎ ÇáÚÑÇÞ .. ÚÐÑÇ..æáßä
: 21/12/2008 2:52:02 PM | : ÚÈÏ ÇáÞåÇÑ ÇáÞíÓí

íÇãÔÇíÎ ÇáÚÑÇÞ :ÚÐÑÇ  æáßä

  ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÇáãÈÚæË ÑÍãÉ ááÚÇáãíä ¡ æÈÚÏ: ÝåÐå ÑÓÇáÉ ãÎÊÕÑÉ ãä ÅÈä ãÎáÕ Ýí ÍÈå áßã ¡ æãä ãÞÏÑ áÌåæÏßã Ýí ÇáÏÚæÉ Çáì Çááå _ÚÒ æÌá_ æÇÑÔÇÏäÇ ...........

ÞæÇÊ ÍßæãÉ ÇáãÇáßí ÊÛÒæ ÇáÚÑÇÞ áÊäÝíÐ ÃÌäÏÊåÇ ÇáãÔÈæåÉ
: 05/12/2008 4:08:17 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

ÞæÇÊ ÍßæãÉ ÇáãÇáßí ÊÛÒæ ÇáÚÑÇÞ áÊäÝíÐ ÃÌäÏÊåÇ ÇáãÔÈæåÉ

ÇáÍßæãÉ áã ÊÚáÞ Úáì ãÞÊá ÇáÔíÎ ÈÔíÑ ÇáÌæÑÇäí Úáì íÏ ÔÑØÉ ÇáÌÑÇÆã ÇáãåãÉ Ýí ÏíÇáì

 ÇáßÇÊÈ ÓÇãí ÇáÍãÏÇäí

ßáÇ ßáÇ ÇÊÝÇÞíÉ"!
: 04/12/2008 2:34:49 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

ßáÇ ßáÇ ÇÊÝÇÞíÉ"!

ÚÈÏ Çááå ÇáÚÌãí

 ÇáÚÑÈíÉ äÊ 3-12-1429åÜ / 1-12-2008ã

áÞÏ ßÇäÊ ÇáÕæÑÉ ÇáÊí äÞáÊåÇ ÇáÚÑÈíÉ áäÇÆÈÇÊ ÇáÊíÇÑ ÇáÕÏÑí Ýí ÇáÈÑáãÇä ÇáÚÑÇÞí æåäøó íÍãáä ÇááÇÝÊÇÊ ÇáãßÊæÈ ...........

ÇáæÇÞÚ ÇáÓäí ÇáÚÑÇÞí
: 02/12/2008 6:48:56 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

 ÇáæÇÞÚ ÇáÓäí ÇáÚÑÇÞí
ÃÒãÉ ËÞÉ Ãã ÒÚÒÚÉ ÞäÇÚÇÊ


ÝæÇÒ ÇáÚÈÏ Çááå

ÃæáÇð:- ÊæÕíÝ ÇáæÇÞÚ ÇáÚÑÇÞí.

Åä ããÇ åæ ËÇÈÊ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáÃãã æ ÇáÌãÇÚÇÊ æÍÑßÇÊ ÇáÊÍÑÑ Åä Ãí ÇÍÊáÇá æÚáì ãÏÇÑ ...........
ÇáãåÏíæä
: 02/12/2008 1:10:20 PM | : ÇÈæ ÇáÍßã
ÇáãåÏíæä Ýí áíáÉ æÖÍÇåÇ ØáÚ ÚáíäÇ ÇáÅÚáÇã ÈÎÈÑ ãä ÚÑÝæÇ ÈÌäÏ ÇáÓãÇÁ, ÍíË ÏÇÑÊ ãÚÑßÉ ÔÏíÏÉ Èíäåã æÈíä ÞæÇÊ ÇáÍßæãÉ ÃÓÝÑÊ Úä ÓÊãÇÆÉ ÞÊíá æãËáåã ãä ÇáÃÓÑì æÇáÞÊáì, æÞÊá ãåÏíåã ÇáãÏÚæ ÖíÇÁ ÇáßÑÚÇæí,æáã ÊãÖ ãÏÉ ØæíáÉ ÍÊì Ùå ...........
ÇáæÑÞÉ ÇáÔíÚíÉ ÇáÓÇÞØÉ - ÝæÇÒ ÇáÚÈÏ Çááå
: 01/12/2008 5:29:10 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ãåãÇ ÞÇá ÇáÅäÓÇä ãä ßáÇã Ìãíá Ãæ ÑÝÚ ÔÚÇÑÇÊ ¡ ÝÇúä Ïáíá ÕÏÞå æÅÎáÇÕå ÃäãÇ åí ÃÚãÇáå Ýí ÇáÍíÇÉ .
æåÐÇ ÇáÞæá íäØÈÞ Úáì ÇáÌãÇÚÇÊ æÇáÏæá Ãæ Ãí åíÆÉ ßÇäÊÇ áÐÇ äÞæá Ãä ãä ÑÝÚ ÔÚÇÑÇÊ ÇáæÍÏÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáãÞÇæãÉ æÛíÑåÇ ãä ...........
11 20 23


RSS
rss
| | | | |