Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 168

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 215

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 229

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG.class.php on line 184

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 322

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_login.class.php on line 106

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 301

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 322

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_login.class.php on line 106

Strict Standards: Non-static method tNG_log::log() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/alrashea/public_html/blog/includes/tng/tNG_fields.class.php on line 301
| ãÞÇáÇÊ æÇÑÇÁ
| | | | |

\ ( )
ãÞÇáÇÊ æÇÑÇÁ
ãÞÇáÇÊ æÇÑÇÁ ÊÎÕ ãæÖæÚ ÇáÊÔíÚ
ÇÔÇÏÉ æÔßÑ
: 27/05/2010 12:06:30 PM | : ÇÈæÇÓÇãÉ
ÇáÍãÏááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä æÇáÕáÇÉæÇáÓáÇã Úáì ÎÇÊã ÇáäÈííä æÚáì Âáå æÕÍÈå ÃÌãÚíä æÇáÚÇÞÈÉ ááãÊÞíä æÇÓÃá Çááå ÇáÚÙíã Çä íæÝÞ ÇáÇÎæÉ ÇáÞÆãíä Úáì åÐÇ ÇáãäÊÏì ÇáãÈÇÑß Çáì ãÇíÍÈ æíÑÖì æÇØáÈ ãäßã Çä Çãßä Çä íßæä áßã ÊæÇÕá ãÚ ÇÍÏì ...........
ÃÌÏÇÏäÇ ÇáÈÛÇá
: 29/04/2010 1:13:18 PM | : ÊÑßí ÇáÃÔÚÑí
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÇáãÞÇáå ÈÊÇÑíÎ 11/5/1931åÜ ÈíäãÇ ÇäÇ ÃÞÑà áÊÇÑíÎ ÃÌÏÇÏäÇ ÇáÐíä ÚÇÔæÇ ãÇÈíä ÓäÉ 1340åÜ Çáì ÓäÉ 1431åÜ æÈÇáÊÍÏíÏ ÞÈá 500 ÚÇã ãä ÊÇÑíÎ Çáíæã æÌÏÊ Ãä ÇÌÏÇÏäÇ áíÓæÇ ÑÌÇá Èá ÈÛÇá æåäÇ ÇáÔÇåÏ Úáì åÐå Ç ...........
Çáì ãÊì ÊãáÄæä ÇáÓÌæä ¿
: 21/11/2009 6:55:09 PM | : ÇáÏáíãí

Çáì ãÊì ÊãáÄä ÇáÓÌæä ¿

ÇáãÍÇãí ÍÓíä ÇáÏáííãí

ÑÈãÇ íÊÈÇÏÑ Ýí Ðåä ßá ÚÑÇÞí ÔÑíÝ ÛíæÑ Úáì ÇÑÖå æÔÚÈå ææØäå ÓæÇá íÕÚÈ ÊÍÏíÏ ÇáÇÌÇÈÉ Úáíå Èá íÕÚÈ Ýí ÈÚÖ ÇáÇÍíÇä ÊæÌíå ÇáÓæÇá áÔÎÕ ãÍÏÏ ÈÚíäå ...........

ÕÑÇÚ ÇáÇÓÊÞáÇá æÇáÈíÆÉ ÇáÏæáíÉ ÇáãÌÇÝíÉ-
: 20/06/2009 1:43:25 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ÕÑÇÚ ÇáÇÓÊÞáÇá æÇáÈíÆÉ ÇáÏæáíÉ ÇáãÌÇÝíÉ

- ÇáÏßÊæÑ ãåäÏ ÇáÚÒÇæí

 ÇáÈíÆÉ ÇáÏæáíÉ æÇáÅÞáíãíÉ ÇáãÌÇÝíÉ ÇáÊæÇÒä ÇáÇÓÊÑÇÊíÌí- ÇáÏæáí –ÇáÅÞáíãí ÇáãÕÇáÍ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌ ...........

Ýí ÍÈ ÇáÍÓíä
: 25/04/2009 1:33:36 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

 ÈÞáã / Úáí ÇáÕÑÇÝ

 ÑÌá ÇáãÇÝíÇ íÞÊá ÃÞÑÈ ÃÕÏÞÇÆå Åáíå¡ ÈÃÈÔÚ ÇáÕæÑ¡ æÃßËÑåÇ ãíáÇ ááÇäÊÞÇã. æÚäÏãÇ íÚæÏ Çáì ÇáÈíÊ¡ íÛÓá íÏíå¡ æíÚíÏ ÊÕÝíÝ ÔÚÑå¡ æÅÐÇ ÑÃì Ããå ÝÇäå íÊÞÏã áíÞÈøá íÏíåÇ ÈÎÔæÚ. ãÌÑã¡ æáß ...........

ÕäÇÚÉ ÇáÞÑÇÑ ÇáÒãäí ááÇäÓÍÇÈ ÇáÃãÑíßí ãä ÇáÚÑÇÞ- Ì4
: 25/04/2009 1:32:16 PM | : ÈÓãÇä åæáäÏÇ

ÇáÈÇÍË: Ï. ãåäÏ ÇáÚÒÇæí

Ãä ÇáÚÑÇÞííä Ýí ÛÇáÈíÊåã ÇáÚÙãì íÑæä Ãä ÇáÃæÖÇÚ ÇáÃãäíÉ áä ÊÊÍÓä ÅáÇ ãÊì ÇäÓÍÈÊ ÇáÞæÇÊ ÇáÃãÑíßíÉ ãä ÇáÚÑÇÞ- ÇÓÊØáÇÚ ÃÌÑÊå æßÇáÉ,"opinion research business'" Ýí ÇÐÇÑ2007 ÃÕÈÍÊ ÊÏÇÚíÇÊ ...........

ÚæÏÉ ÇáÇÍáÇã ÇáÝÇÑÓíÉ áÑÈØ ÇáÚÑÇÞ ÈÃãÈÑÇØæÑíÉ ßÓÑì !
: 14/04/2009 8:26:30 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ÚæÏÉ ÇáÇÍáÇã ÇáÝÇÑÓíÉ áÑÈØ ÇáÚÑÇÞ ÈÃãÈÑÇØæÑíÉ ßÓÑì

Ï.ÈÇÓãÉ ÚÈÏ ÇáÍÓíä ÇáÌäÇÍí

 ãäÐ ÝÌÑ ÇáÊÇÑíÎ æáã íßä ÂäÐÇß ááÃäÓÇä Ãí ãÔÇÚÑ ááäÒæÚ Çáì ÇáÓíØÑÉ æ ÇÍÊá ...........

ÇáÓÈÜÞ ÇáÕÜÍÝÜí æ ÇáãÜÑßÜÒ ÇáæØÜäí áÜáÇÚÜáÇã
: 14/04/2009 8:14:27 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

ÇáÓÈÜÞ ÇáÕÜÍÝÜí æ ÇáãÜÑßÜÒ ÇáæØÜäí áÜáÇÚÜáÇã

ãÍãÏ ÇáíÇÓÑí

mo_yasiree@yahoo.com

 ãÑÉ ÇÎÑì íËÈÊ ÇáÇÚáÇã ÇáÍßæãí ...........

åá ÇãÑíßÇ æÇíÑÇä ÚãáÊÇä æáíÓÊ æÇÍÏÉ¿
: 22/02/2009 12:07:56 AM | : ÌÇÓã ÇáíÇÓÑí

 

åá ÇãÑíßÇ æÇíÑÇä ÚãáÊÇä æáíÓÊ æÇÍÏÉ¿

ÌÇÓã ÇáíÇÓÑí

ÑÈãÇ íÊÓÇÁá ÇáÞÇÑÆ ãÏì ÌÏæì ÇáÅÌÇÈÉ Úáì åßÐÇ ÇáÓÄÇá æÇÚÊÞÏ Ãä ãä Çáãåã Úáì ÇáÃÞá ãÚÑÝÉ ...........

áãÇÐÇ áíÓ áÚãÑ ÇÈä ÇáÎØÇÈ "ÇÑÈÚíäíÉ" ßÇÑÈÚíäíÉ ÇáÍÓíä¿¿¿ ãÞÊÑÍ áÇåá ÇáÓäÉ!
: 15/02/2009 12:55:26 PM | : ÇÓÏ ÇáÏíä

áãÇÐÇ áíÓ áÚãÑ ÇÈä ÇáÎØÇÈ "ÇÑÈÚíäíÉ" ßÇÑÈÚíäíÉ ÇáÍÓíä¿¿¿ ãÞÊÑÍ áÇåá ÇáÓäÉ!

- ÚÈÏ Çááå ÇáÝÞíÑ

áÇ ÇÚÑÝ áãÇÐÇ áã íÝÑÖ "ÚãÑ" Úáì ÇÊÈÇÚå Çä ...........

1 10 23


RSS
rss
| | | | |